INFORMACJE

15 listopada 2016r. radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podjęli uchwałę o połączeniu Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. 

Wojewoda Zachodniopomorski opublikował ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 grudnia 2016r. W ciągu 3 miesięcy od publikacji uchwały przez wojewodę zachodniopomorskiego musi nastąpić wykreślenie Szpitala Zdunowo z Krajowego Rejestru Sądowego

W wyniku prowadzonych licznych konsultacji, prac i analiz, przedmiotem, których były uwarunkowania organizacyjne, prawne, ekonomiczne i techniczne funkcjonowania obu szpitali, kierownictwo wspólnie opracowało koncepcję połączenia jednostek.

Istotą połączenia jest utworzenie silnej jednostki o znaczącym potencjale konkurencyjnym w Województwie Zachodniopomorskim oraz liczącego się ośrodka transplantologicznego w skali kraju. Ważnym elementem przewagi konkurencyjnej połączonych szpitali jest również pełen zakres udzielanych świadczeń – wielospecjalistyczność i wieloprofilowość.

Priorytetami połączenia szpitali są:

 • utrzymanie funkcji leczniczych w pełnym zakresie udzielanych świadczeń – tj. lecznictwo zamknięte, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia kosztochłonne i odrębne kontraktowane, chemioterapia i programy lekowe oraz pozostałe,
 • reorganizacja funkcji wspierających działalność medyczną w obszarach administracji, logistyki dostaw oraz zabezpieczenia gospodarczego i technicznego (centralizacja),
 • reorganizacja funkcji wspierających działalność medyczną w obszarach bezpośrednio związanych z leczeniem (np. diagnostyka, analityka laboratoryjna, sterylizacja, chemioterapia, rehabilitacja)
 • dostosowanie funkcji zbierania, przetwarzania i analizowania informacji medycznych i niemedycznych w zintegrowanym systemie informatycznym w celu optymalizowania procesów zarządczych.

Proponowane rozwiązanie połączenia szpitali zabezpieczy jakość i dostępność świadczeń medycznych udzielanych pacjentom oraz poprawi sytuację finansową i ekonomiczną obu szpitali.

Połączenie szpitali pozwala na podjęcie działań obniżających koszty funkcjonowania szpitala. Daje również szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wspólnej strategii inwestycyjnej.

Efektem planowanych działań w połączonej jednostce będzie uzyskanie następujących korzyści:

 • wzrost siły negocjacyjnej z NFZ połączonych szpitali,
 • wzrost potencjału kadry lekarskiej,
 • efektywniejsze zatrudnienie personelu w połączonym szpitalu,
 • redukcja kosztów stałych i zmiennych w przeliczeniu na jednego pacjenta,
 • wykorzystanie efektu skali – uzyskanie niższych cen na leki, materiały i inne artykuły poprzez wspólne zakupy oraz wzrost ich łącznej wartości,
 • zwiększenie efektywności pracowni, wykorzystania sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej oraz ograniczenie kosztów ich zakupów,
 • obniżenie kosztów pomocniczej działalności niemedycznej – administracja, obsługa techniczna i gospodarcza,
 • lepsze możliwości rozwoju deficytowych i przyszłościowych świadczeń medycznych.

W konsekwencji jeden duży, szerokoprofilowy szpital daje możliwości rozwoju oferowanych usług medycznych oraz stworzy. W związku z tym połączony szpital stworzy możliwość kompleksowej opieki nad pacjentami w ramach jednego podmiotu leczniczego.