ZAŁOŻENIA I CELE KONSOLIDACJI

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Utrzymanie funkcji leczniczych w pełnym zakresie
– 
w połączonych szpitalach utrzymane zostaną wszystkie udzielane świadczenia.

Reorganizacja funkcji wspierających działalność medyczną
– 
aby usprawnić działalność połączonej jednostki przeprowadzona zostanie reorganizacja w obszarach administracji, logistyki dostaw, a także zabezpieczenia gospodarczego i technicznego.

Reorganizacja funkcji wspierających działalność medyczną w obszarach bezpośrednio związanych z leczeniem
– 
połączenie szpitali pozwoli przeprowadzić reorganizację i usprawnić funkcjonowanie diagnostyki, analityki laboratoryjnej, sterylizacji i chemioterapii (cytostatyki).

Zintegrowany system informatyczny
– 
dostosowanie (ujednolicenie i integracja) funkcji zbierania, przetwarzania i analizowania informacji medycznych i niemedycznych w zintegrowanym systemie informatycznym. Pozwoli to na usprawnienie procesów zarządczych i zbudowanie systemu kontrolingowego.


DŁUGOTERMINOWE CELE KONSOLIDACJI

1. Wyspecjalizowana opieka dla pacjentów – utworzenie dużego szpitala wielospecjalistycznego i wieloprofilowego o wysokiej konkurencyjności zapewnieni pacjentom kompleksową opiekę.

2. Osiągnięcie stabilności finansowej

zrzut-ekranu-2016-12-04-o-16-35-41

3. Silna pozycja konkurencyjna – konsolidacja szpitali rozpocznie współpracę w celu pozyskania ograniczonych zewnętrznych środków finansowych.

3. Wyspecjalizowany ośrodek transplantologiczny – stworzenie dużego, silnego i znaczącego w kraju ośrodka transplantologicznego (przeszczepy nerek, płuc, wątroby i rogówki).


KRÓTKOTERMINOWE CELE KONSOLIDACJI

1. Plan ratunkowy –  Jednym z najważniejszych zadań połączonych szpitali będzie ustabilizowanie sytuacji finansowej wynikającej bezpośrednio z sytuacji finansowej Szpitala w Zdunowie. Trwająca niestabilność finansowa działać będzie na szkodę pacjentów i spowoduje realne zagrożenie dla funkcjonowania jednostki i jej pracowników. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie funkcjonuje i rozwija się dzięki zachowaniu płynności finansowej i zrównoważonemu podejściu do zarządzania jednostką.

2. Redukcja zobowiązań wymagalnych szpitala w Zdunowie – priorytetem jest zahamowanie przyrostu, a później spłata zobowiązań wymagalnych generowanych obecnie przez Szpital w Zdunowie.

3. Dostosowanie struktury organizacyjnej połączonych szpitali –  dostosowanie struktury organizacyjnej pozwoli usprawni procesy zarządczych w połączonej jednostce.

4. Utrzymanie wysokiego poziomu leczenia – połączenie szpitali pozwoli na dodatkowe możliwości rozwoju szpitali i utrzymania wysokiego poziomu leczenia we wszystkich elementach prowadzonej działalności.