PYTANIA I ODPOWIEDZI

– NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Wystarczy przesłać je na adres:
razem@spwsz.szczecin.pl

W związku z połączeniem szpitali rodzą się również pytania wśród rezydentów pracujących w obydwu placówkach. Dlatego w imieniu swoim i kolegów chciałbym zapytać w jakiej formie będą rozliczane dyżury rezydenckie? W Szpitalu w Zdunowie zatrudnieni jesteśmy w większości na umowę o pracę, w SPWSZ przy Arkońskiej na umowę zlecenie, w związku z tym w Szpitalu Zdunowie stawki dyżurowe są wyższe. Jak planujecie rozwiązać Państwo tę kwestię?

Kwestia dyżurów rezydenckich będzie musiała zostać uregulowana w przyszłości. Natomiast obecnie zostajemy przy obowiązujących umowach. Dotychczas decyzje w kwestii ujednolicenia formy rozliczania tych dyżurów nie zapadły. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości zainteresowane osoby powinny skontaktować się z kadrami swojego szpitala. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Jestem pracownikiem Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu w Zdunowie. W związku z konsolidacją mam kilka pytań:
1. Od kiedy przewidziane jest przyjmowanie narzędzi ze Szpitala z Arkońskiej w naszej Sterylizatorni?
2. Czy nastąpi zmiana godzin pracy w Sterylizatorni?
3. Czy przewidziane jest zwiększenie kadry pracowniczej, związane z obsługą dodatkowych narzędzi?
4. Czy przewidziane są podwyżki płac dla pracowników Sterylizatorni?

Wspólne prowadzenie usług związanych ze sterylizacją jest od początku konsolidacji jednym z działań priorytetowych, które można przeprowadzić dość szybko. Obecnie analizujemy potrzeby oddziałów, aby można było uruchomić procesy sterylizacji obejmujące obie jednostki. Dotyczy to przede wszystkim potrzeb logistycznych (samochody, dystrybucja), wielkości zatrudnienia, zapotrzebowania na narzędzia, zapotrzebowania na materiały pomocnicze (opakowania, naboje itp.) oraz zapotrzebowania na wyposażenie (regały, myjnie, stoły, stanowiska komputerowe). Przygotowywane są zakupy, w formie przetargów, na części niezbędnego asortymentu. Trwają rozmowy na temat grafików pracy personelu – to jednak musi być ściśle powiązane z pracą bloków operacyjnych obu szpitali. W związku z ilością zagadnień, które muszą zostać zidentyfikowane i powiązane ze sobą, jest jeszcze za wcześnie, aby szczegółowo odpowiedzieć na zadane pytania. Otrzymają Państwo informacje dotyczące systemu pracy tak szybko, jak to będzie możliwe.

Obawiamy się, czy nie dojdzie do sytuacji, w której pielęgniarki będą przenoszone między oddziałami i lokalizacjami szpitali (np. dziś pracujemy w Zdunowie, a juto na Arkońskiej)? Czy planowane są takie rotacje wśród pielęgniarek, a jeśli tak, to kogo mogą one dotknąć?

Nie planujemy zmian w pracy pielęgniarek na poszczególnych oddziałach. Często zdarza się jednak, że pielęgniarki same wnioskują o takie zmiany. W ramach konsolidacji może okazać się, że ktoś właśnie będzie chciał zmienić miejsce pracy (np. ze Zdunowa na Arkońską lub odwrotnie) ponieważ np. skróci to czas dotarcia z domu do pracy.

Czy po faktycznym połączeniu szpitali, nie będzie żadnych opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników Zdunowa? Kiedy będzie wypłacana pensja?

Nie będzie opóźnień w wypłatach wynagrodzeń dla pracowników skonsolidowanego szpitala. Wypłata następować będzie do 10. dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem wypłat.

Kiedy pracownicy szpitali otrzymają informację ile osób skorzystało z Programu Dobrowolnych Odejść. Kiedy będzie wiadomo ile faktycznie etatów zostanie zlikwidowanych?

Do dnia 23 lutego wpłynęło 44 wniosków w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, w tym 30 w Zdunowie i 14 na Arkońskiej. Przyjmowanie wniosków kończy się 28 lutego. Dopiero po tym terminie – po analizie wszystkich wniosków – będzie można odnieść się do tego, kto otrzyma zgodę na skorzystanie z programu. To z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na liczbę likwidowanych etatów.

Czy wiadomo kiedy i jak zmienią się dla nas zasady finansowania szpitali w oparciu o nową ustawę?

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 października. Zgodnie z jej założeniami nasz szpital łapie się do tzw. „siatki szpitali”. Wszystkie jednostki, które znajdą się w sieci otrzymają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonywanie swoich zadań. Finansowanie w ramach Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ, zwanego także siecią szpitali) ma być przyznawane raz na 4 lata.

Pod jaką nazwą funkcjonować będą szpitale po połączeniu?

Zgodnie z Uchwałą, nazwą połączonego szpitala będzie: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.

Co z premiami świątecznymi i „wczasami pod gruszą”? W Zdunowie dopłata do wczasów jest niższa niż na Arkońskiej, za to mamy większe premie świąteczne. Jak to będzie wyglądało po połączeniu?

Trwa ujednolicanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w obu jednostkach. Wiemy na pewno, że łączna kwota przeznaczona na te świadczenia w obu szpitalach jest bardzo zbliżona. Niektóre świadczenia zostaną zwiększone, a inne zmniejszone, natomiast łączna kwota pozostanie niezmieniona.

Kiedy poznamy listę osób do zwolnienia?

Ogłoszony został Program Dobrowolnych Odejść. Dopiero po upłynięciu terminu do składania wniosków (w marcu) będzie wiadomo ile osób złożyło go oraz ile osób otrzyma zgodę na przystąpienie do programu. Może zdarzyć się tak, że PDO będzie cieszył się dużym powodzeniem i albo nie będzie konieczności zwalniania osób albo liczba etatów do redukcji zostanie mocno ograniczona.

Dlaczego z Programu Dobrowolnych Odejść nie mogą skorzystać pielęgniarki. Wiem, że sporo osób byłoby zainteresowanych tym Programem. Dlaczego nie dać im takiej możliwości?

Program Dobrowolnych Odejść skierowany jest do pracowników tych komórek, w których planowane są zwolnienia. Został on stworzony po to, by ograniczyć zwolnienia do minimum, ponieważ dla wielu osób Program Dobrowolnych Odejść może okazać się bardzo korzystny. PDO finansowany jest ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. Środki te są ograniczone i przeznaczone wyłącznie na działania, które wspierają proces konsolidacji. Włączenie pielęgniarek do Programu nie przyczyniłoby się do ograniczenia zwolnień w pionie technicznym, administracyjnym i gospodarczym. Dodatkowo z pewnością pogłębiłoby problem już istniejącego braku pielęgniarek nie tylko w Szczecinie, ale także w całej Polsce (o czym donosi Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych).

Kiedy nastąpi formalne połączenie szpitali?

Formalne połączenie szpitali nastąpi wraz ze zmianą zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek zostanie złożony w lutym, natomiast nie wiadomo jak długo potrwa procedura.

Czy podstawy wynagrodzenia dla opiekunów medycznych zostaną wyrównane z podstawą jaką mają opiekuni medyczny w Szpitalu na Arkońskiej, ponieważ My pracownicy Szpitala Zdunowo mamy sporą niższą podstawę, zarabiamy po 1700 zł.
1 stycznia 2017 (Opiekuni medyczni Szpitala Zdunowo)

Stawka, która teraz obowiązuje w Zdunowie będzie systematycznie zwiększana. Jednak ze względu na dużą różnicę pomiędzy szpitalami, wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla opiekunów medycznych Szpitala Zdunowo nie nastąpi jednorazowo. Będzie dokonywany sukcesywnie (rozłożony w czasie). Trwają ustalenia dot. harmonogramu tych zmian.

Kogo obejmie program dobrowolnych odejść?

Program dobrowolnych odejść obejmować będzie wyłącznie personel administracyjno-techniczny, a więc ten pion, w którym zapowiedziana została redukcja 68 etatów. Nie będzie natomiast dotyczył „personelu białego”, a więc również pielęgniarek, których redukcja etatów nie obejmie. Plan dobrowolnych odejść finansowany jest przez Urząd Marszałkowski i stanowi element kosztów całej konsolidacji.

Dlaczego zdecydowano się na przejęcie, a nie likwidację Szpitala w Zdunowie?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  możliwe jest połączenie szpitali bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Podjęcia takiej decyzji pozwala na zachowanie ciągłości kierowania placówką przez dotychczasową dyrekcję szpitala. Jednocześnie pozwala to na zmniejszenie poczucia niepewności u kontrahentów i wierzycieli. W przypadku konsolidacji szpitali nie ma również konieczności natychmiastowego spełniania warunków sanitarnych i lokalowych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą). W przypadku utworzenia nowego SPZOZ istniało niebezpieczeństwo natychmiastowego spełnienia wspomnianych warunków.

Dlaczego zdecydowano się na połączenie szpitali, mimo że za pół roku szpitale mogą znaleźć się pod jurysdykcją wojewody?

Wciąż nie ma pewności, jakie decyzje zapadną za pół roku w sprawie sprawowania władzy nad szpitalami. Kolejne sześć miesięcy funkcjonowania tego szpitala w niezmienionej formie to kolejne 12 milionów długu, a także kolejni wierzyciele oczekujący na spłacenie zobowiązań i odrzucający ugody finansowe.  Bez względu na to, kto w najbliższej przyszłości odpowiedzialny będzie za działalność szpitali, naszym zadaniem jest działanie w interesie pracowników i pacjentów, a tym samym wdrożenie racjonalnej działalności szpitala, która jest możliwa tylko poprzez połączenie.

Jak w praktyce wyglądać będzie połączenie szpitali?

15 listopada 2016r. radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podjęli uchwałę o połączeniu Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Wojewoda Zachodniopomorski opublikował ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 grudnia 2016r. Nie później niż w terminie 6 miesięcy, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały musi nastąpić wykreślenie Szpitala Zdunowo z Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas SPWSZ przejmie zadania oraz wstąpi we wszystkie stosunki prawne Szpitala Zdunowo.

Co połączenie szpitali oznacza dla pacjentów Zdunowa?

Pacjenci nie odczują żadnej zmiany w systemie. Zmiany mogą dotyczyć jakości świadczonych usług. W przyszłości zmiany dla pacjentów będą tylko na lepsze. Wspólna informatyzacja szpitali doprowadzi do sytuacji, w której łatwiej będzie konsultować pacjentów stacjonarnych, a opieka w przypadku pacjentów ambulatoryjnych będzie bardziej globalna. Np za kilka miesięcy na wszystkie oddziały połączonego szpitala trafi nowa pościel dla pacjentów.

Co połączenie szpitali oznacza dla pracowników Zdunowa? Czy będą musieli podpisywać nowe umowy?

Nie. Dla pracowników nic się nie zmieni. Nie będzie konieczności podpisywania nowych umów.

Czy wiadomo już, kto z pracowników szpitali zostanie zwolniony w ramach konsolidacji?

Plan konsolidacji zakłada redukcję w sumie około 68 etatów z obu placówek, co w stosunku do zatrudnienia w ramach połączonego szpitala stanowi mniej niż 3% załogi. Część z tych osób jest w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. Alternatywą dla zwolnień ma być program dobrowolnych odejść, którego warunki są negocjowane ze związkami zawodowymi jednego i drugiego szpitala.W pierwszej kolejności gotowy program zostanie przedstawiony pracownikom. Należy zaznaczyć, że nie będzie żadnych zwolnień „personelu białego”. Redukcja etatów dotyczyć będzie wyłącznie pionu administracyjnego, technicznego i gospodarczego oraz częściowo personelu apteki. Zwolnienia nie nastąpią z dnia na dzień, czyli np. w dniu formalnego połączenia szpitali. Proces zostanie rozłożony w czasie.

Czy związki zawodowe Arkońskiej i Zdunowa uczestniczą w pracach  przy konsolidacji?

Związki Zawodowe obu szpitali zostały zaproszone do udziału w pracach zespołów ds. opracowania projektów dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników. Wyznaczeni członkowie związków mogą pomóc przede wszystkim w pracach nad przygotowaniem programu dobrowolnych odejść i umów społecznych oraz stworzeniem nowego regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń, regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych i Komisji Socjalnej. Oba szpitale mają w tych dokumentach inne zapisy, np.: inny okres rozliczeniowy, terminy wypłat. nagrody jubileuszowe,, także różnice w wynagrodzeniach w ramach tych samych stanowisk. Zadaniem zespołów jest ich ujednolicenie bez straty dla pracowników.

Możliwe jest, że Szpital Zdunowo otrzymując większy kontrakt poradziłby sobie samodzielnie. Czy wzięto to pod uwagę?

O lepszy kontrakt dla Szpitala Zdunowo byłoby bardzo trudno zważywszy na to, że już teraz oddział torakochirurgii i ortopedii mają jedne z najwyższych kontraktów w kraju. W połączeniu z niewystarczającą bazą łóżkową, nie widać możliwości uzyskania wyższego kontraktu.

Jak rozwiązane zostaną kwestie dublujących się oddziałów?

Mnogość oddziałów o tych samych profilach nie jest niczym niezwykłym. Tylko w szpitalu Zdunowo funkcjonują dwa oddziały pulmonologii i dwa oddziały ortopedii. Do tej pory nie stanowiło to problemu dla Narodowego Funduszu Zdrowia i nie miało to wpływu na wysokość kontraktu.  Jest to natomiast szansa na jeszcze większe wyspecjalizowanie w ramach tych samych dziedzin.

Czy Szpital przy ul. Arkońskiej zapłaci długi Szpitala Zdunowo?

Jednym z celów jest rachunek zadłużonego Szpitala Zdunowo. Jednak to nie Szpital przy ul. Arkońskiej spłacać będzie długi Szpitala Zdunowo. Długi spłacone zostaną dzięki połączeniu szpitali i wspólnymi siłami. Połączone jednostki ramię w ramię podejmą szereg działań mających na celu optymalizację zadłużenia. Co to oznacza? Zaplanowano m.in. uruchomienie kredytu, negocjowanie warunków dotychczas zaciągniętych zobowiązań i renegocjację umów z kontrahentami. Ponadto dzięki połączeniu powstanie efekt skali, dzięki któremu będzie można zatrzymać powiększające się zadłużenie Zdunowa i postawić na rozwój usług konkurencyjnych (dochodowe procedury).

Nie wiadomo co mogą zmienić zaplanowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Zmiany teraz są niebezpieczne.

Nigdy nie ma dobrego momentu na wprowadzanie zmian. Nie wiadomo, jak system będzie funkcjonował po reformie. Na razie opieramy się jedynie na domysłach, które jednak także brane są pod uwagę. Jedno jest pewne. Zdunowo generuje około 2 mln długu miesięcznie – dalsza zwłoka gra na niekorzyść wszystkich. Z drugiej strony my w momencie wprowadzania systemowych zmian będziemy już na ni przygotowani.

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Wystarczy przesłać je na adres:
razem@spwsz.szczecin.pl
lub
razem@szpitalzdunowo.szczecin.pl